Algemene verkoopvoorwaarden voor alle transacties m.b.t. herberg "Moeder de Gans".

Print this document 

 
1.Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van deze reserveringsovereenkomst. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken. Zij zijn van toepassing met uitsluiting van alle algemene verkoopvoorwaarden, voortkomend op de documenten uitgaande van de gast, voor zover zij in strijd zijn met de eerste.
 
2.De prijsoffertes vanwege de herbergier zijn vrijblijvend en geschieden zonder enige verbintenis.
 
3.De dienstverrichtingen geschieden op de vestigingsplaats van de herbergier, behoudens andersluidende schriftelijke afspraken.
 
4.Klachten betreffende de geleverde dienstverrichtingen kunnen slechts aanvaard worden wanneer zij schriftelijk bij de herbergier zijn ingediend binnen de zeven dagen na de geleverde service.
 
5.Een persoon die in Herberg "Moeder de Gans" verblijft, is niet noodzakelijk een contractpartij: een reserveringscontract kan in zijn naam door een derde worden afgesloten. Bij toepassing van onderhavige algemene verkoopvoorwaarden bedoelt men met de "contractant" de fysieke of rechtspersoon, die een contract tot reservering afsluit en/of die gehouden is tot een betaling (als tegenprestatie) . Onder de "gast" verstaat men de fysieke persoon of personen die de bedoeling heeft (hebben) een reservering bij Herberg "Moeder de Gans" te volbrengen.
 
6.In overeenstemming met het reserveringscontract, is de herbergier t.a.v. de gast gehouden tot het verstrekken van eten, drinken en de gebruikelijke diensten. De contractant is gehouden tot betaling van de overeengekomen prijs.
 
7.Voor het contract is geen enkele vorm voorgeschreven. Het reserveringscontract is gesloten vanaf de aanvaarding door een partij van een aanbod vanwege de andere partij. In geval van een schriftelijk contract dient de herbergier de aankomst- en vertrektijd en datum van aankomst en vertrek van de gast te beschrijven samen met de overeengekomen prijs, de omschrijving van de gevraagde diensten en de eventuele voorschotregeling.
 
8.De herbergier en de contractant/gast zijn gehouden tot het respecteren van de bepalingen die in het reserveringscontract zijn opgenomen.
 
9.Indien het reserveringscontract niet of onvolledig wordt uitgevoerd zal de in gebreke gebleven partij een schadevergoeding moeten betalen en dit voor het geheel van de geleden schade. De benadeelde partij is daarentegen gehouden tot het nemen van de noodzakelijke maatregelen teneinde de schade te beperken. Indien de herbergier zich in de onmogelijkheid bevindt het reserveringscontract uit te voeren dan is deze ertoe gehouden de gast een andere locatie van gelijkwaardige of hogere kwaliteit of categorie aan te bieden. Elk prijsverschil hieruit voortvloeiend komt ten laste van de herbergier. Enkel een uitzondering hierop zijn afspraken die gemaakt zijn met derden die service bieden in de vorm van muziek, vervoer en gidsingen via Herberg "Moeder de Gans". De herbergier verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om dergelijke voorvallen te voorkomen en indien mogelijk terplekke op te lossen maar zal nimmer financieel aansprakelijk kunnen worden gesteld door de contractant/gast. Klachten m.b.t. dergelijke service kan enkel en alleen besproken worden met de leverancier van dergelijke service. De herbergier verbindt zich ertoe zijn gast(en) te allen tijde te voorzien van de noodzakelijke info m.b.t. naam, adres en verdere gegevens van de musici, vervoerders en gidsen.
 
10.Geen enkel reserveringscontract kan ontbonden worden vooraleer de volledige uitvoering heeft plaatsgevonden behoudens gemeenschappelijke akkoord tussen de partijen. De herbergier heeft de mogelijkheid tot bepaling (vaststelling) van de opzegtermijnen en de vergoedingen wegens contractbreuk die zullen vastgelegd worden tussen de partijen op het ogenblik van afsluiten van het reserveringscontract.
 
11.De herbergier heeft de mogelijkheid een volledige of gedeeltelijke voorafbetaling te vragen. Indien de herbergier vanwege de contractant op voorhand een som geld ontvangt dan zal deze beschouwd worden als de storting van een voorschot op de contractuele prijs tenzij anders contractueel werd vastgelegd. De rekeningen zijn bij voorlegging contant betaalbaar. In geval van gedeeltelijke betwisting van de rekening dient het onbetwiste gedeelte eveneens contant betaald te worden, tenzij anders bepaald heeft de herbergier geenszins de verplichting tot aanvaarding van cheques, dividenden, kredietkaarten, of andere uitgestelde betalingsbewijzen. De betaling dient te geschieden in de munteenheid van BelgiŽ, Nederland of Duitsland. De contractant is verantwoordelijk voor de betaling van alle diensten aan de gast geleverd, eveneens de diensten die bepaald werden bij het afsluiten van het reserveringscontract, tenzij anders schriftelijk werd bepaald, waardoor deze kosten ten laste van de gast worden gelegd.
 
12.Elke zware of herhaaldelijk inbreuk op de contractuele verplichtingen geeft de schadelijdende partij het recht tot onmiddellijke beŽindiging van het reserveringscontract zonder vooropzeg.
 
13.De gast en de contractant zijn solidair verantwoordelijk ten aanzien van de herbergier voor elke schade veroorzaakt aan personen, het gebouw, het meubilair of de uitrusting van het domein en de plaatsen die toegankelijk zijn voor het publiek.
 
14.De herbergier heeft het recht als waarborg van de betaling van de hem verschuldigde sommen, tot retentie en uiteindelijk tot verkoop van de voorwerpen met handelswaarde dewelke door de gast zijn meegebracht en van alle bijhorigheden.
 
15.De gast dient zich te gedragen naar de gebruiken en het reglement van herberg "Moeder de Gans". Dit reglement ligt ter inzage voor de gast. Iedere zware of herhaaldelijk inbreuk op dit reglement geeft de herbergier het recht tot onmiddellijke beŽindiging van het reserveringscontract zonder voorafgaande opzegging.
 
16.Indien een gast een huisdier naar de herberg wenst mee te brengen dan is hij voor het binnenbrengen van het dier ertoe gehouden zich te vergewissen dat het herbergreglement dit toelaat.
 
17.Een laattijdige aankomst, d.w.z. na het overeengekomen uur (met de afwijking van maximaal ťťn kwartier), die  door de gast niet aan ons werd gesignaleerd via telefoon, fax of derden, veroorzaakt automatisch de verbreking van het reserveringscontract, met het recht op schadevergoeding voor de herbergier.
 
18.De geldsommen die niet betaald zijn op hun vervaldag worden van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met nalatigheidintresten. Het bedrag van deze intresten bedraagt de intresten die door de "Belgische Vereniging van Banken" worden toegepast op kaskredieten, verhoogd met 2%. Hoger vermelde bepaling is eveneens van toepassing op de herbergier die zijn contractuele verplichtingen niet nakomt ten overstaan van zijn gasten.
 
19.Elke rekening die het voorwerp uitmaakt van een prijsvermindering, een teruggave of een commissie, toegestaan door de herbergier vervalt ingeval van niet-betaling van de rekening op de vervaldag.
 
20.Bij ernstige en bewezen redenen (ziekte, ongeval, overlijden) van de contractant, gast of een of meerdere van de overige deelnemers word voor de desbetreffende persoon(en) vrijstelling van bovengenoemde verleend. Onder voorwaarde dat de overige/resterende personen de verplichtingen van de contractant, gast voortvloeiend uit dit contract overnemen. Wanneer de contractant, gast het middelpunt is van de reservering (verjaardag, jubileum, huwelijk etc) dan vervalt het gehele reserveringscontract onder die voorwaarden dat de contractant gast 5% administratie kosten van het bedrag van het reserveringscontract voor zijn rekening neemt en binnen 14 dagen na de ernstige redenen een nieuwe datum voor een gelijkwaardige reservering bevestigt. Dit geld tevens bij overlijden van familie in de eerste graad (ouders, broers en zussen) van de contractant, gast die in het middelpunt van de reservering staat.
Regel 20 zal te allen tijde bewezen moeten worden met schriftelijke verklaringen van een deskundige (arts, specialist).
 
21.De voorschotten die 30% vertegenwoordigen van het totale bedrag voor de contractueel voorziene prestaties moeten onmiddellijk aan de herbergier worden uitbetaald en dit ten laatste 1 maand voor de datum van aankomst. Bij gebrek van betaling heeft de herbergier het recht het reserveringscontract zonder vooropzeg te annuleren.
 
22.Het definitieve aantal gasten zal uiterlijk 2 weken voor de datum van aankomst aan de herbergier moeten worden medegedeeld. Het opgegeven aantal is te allen tijde bindend voor de vereffening van de rekening (mededelingen/afwijkingen m.b.t voorgaande zijn alleen geldig per post, fax of telefonisch contact met de herbergier of diens plaatsvervanger persoonlijk).
 
23.Ingeval van annulering, (zie regel 20) vanwege een groep/reservering, worden de volgende schadevergoedingen toegepast:
--- 100 % van het bedrag van het reserveringscontract, verminderd met het ontvangen voorschot, indien het annuleren gebeurt op de dag van de reserveringsdatum zelf.
--- 80 % van het bedrag van het reserveringscontract, verminderd met het ontvangen voorschot, indien het annuleren gebeurt op de dag voor de reservering.
--- 50 % van het bedrag van het reserveringscontract, verminderd met het ontvangen voorschot, indien het annuleren gebeurt binnen een week voor de reservering.
--- 25 % van het bedrag van het reserveringscontract, verminderd met het ontvangen voorschot, indien het annuleren gebeurt binnen de 4 weken voor de reservering.
--- 5 % van het bedrag van het reserveringscontract, verminderd met het ontvangen voorschot, indien het annuleren gebeurt meer dan 4 weken voor de reservering.

--- 1 % van het bedrag van het reserveringscontract, verminderd met het ontvangen voorschot, indien het annuleren gebeurt meer dan een jaar voor de reservering.

Alle betwistingen voortkomende uit deze overeenkomst worden beslecht voor de bevoegde rechtbank van de vestigingsplaats van de herbergier.
 
Bij niet-tijdige betaling door de klant vervallen alle overeengekomen of toegestane termijnen van betaling en worden sowieso alle andere schuldvorderingen jegens diezelfde klant onmiddellijk opeisbaar
 
Handtekening van de contractant/gast voorafgegaan door de woorden "gelezen en goedgekeurd". (Eigenhandig geschreven door de contractant/gast)
 
 
Gelezen en goedgekeurd:.......................................................................
 
 
Handtekening:..........................................
 
 

Moeder de Gans 01-09-1993 opgemaakt te Teuven BTW.nr.: BE 710.888.056

          Klik hier om deze browser te sluiten en terug te gaan naar de vorige browser met de pagina van waaruit u hier terecht bent gekomen.

© 1993-2019 Moeder de Gans - Leest u a.u.b. onze Disclaimer, on line veiligheid en Privacy beleid